* Assessor tècnic. Docent a diversos centres educatius, Coordinador de Noves Tecnologies, responsable del Pla Estratègic de centre i Projectes d’Innovació.

* Col•laboració amb projectes i grups d’investigació universitària:

 • Grup de Treball dels Seminaris TAC – Consorci d’Educació Barcelona.
 • Investigador del grup DEHISI: DEsenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat – Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació UAB.
 • Col•laborador ESPURNA – ICE UAB – Departament d’Educació.
 • Grup de Treball E.F. CIFE – Centre Innovació i Formació en Educació UV.
 • Dinamitzador de l’espai social XTECMedia – Departament d’Educació.

* Formador de Professorat amb cursos presencials, cursos telemàtics, tallers, jornades, conferències, seminaris, tutories i assessoraments reconeguts pel Pla de Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Educació:

 • Formador del Departament d’Educació.
 • Formador de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Formador de diversos Serveis Educatius.
 • Formador de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Formador del Consorci d’Educació de Barcelona.

* Últimes Formacions de Professorat:

 • Comunicació Digital: Identitat, Xarxes Educatives i Construcció Compartida del Coneixement.
 • Assessoraments en TAC per a centres educatius.
 • Web 2.0: Imatge Digital, Xarxa Social i Comunicació.
 • Formació en MAV en centres educatius.
 • Imatge i Diversitat amb TAC.
 • TDI, tractament digital de la imatge: programes, idees i recursos.
 • Domini i coneixement de les TIC i dels mitjans audiovisuals.
 • Seminaris d’Actualització en Tecnologia de la Informació – STAC.
 • Formació TIC en centres educatius.
 • Estratègies TAC i Aplicacions Educatives.

* Webs i blocs elaborats: http://www.xtec.cat/~jjubany1

* Perfil a LinkedIn